Hřiště Koliba

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ                                                                                                 

 I. Úvodní ustanovení                                                                                   

1.Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště a přilehlých prostoru na soukromém pozemku (dále jen MSH) upravuje režim využívání MSH pro sportovní aktivity: workout                                                                                

2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele MSH.                                                                                    

3. Osobám mladším 15 let je užívání MSH povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.                                                                               

4. Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem provozovatele. Provoz na MSH organizuje správce, jehož ustanovuje provozovatel.                                                                                 

5. Objednatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku                                                                                      

6. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.                                                                                     

7. Nedodržuje-li objednatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.                                                                                            

8. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů MSH i za případné škody a nesrovnalosti, které vzniknou používáním MSH v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá objednatel.                                                                                

9. Funkci správce vykonává příslušná osoba pověřená provozovatelem. V době její nepřítomnosti jím určená osoba.                                                                                     

10. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení MSH, případě i za škody způsobené užíváním MSH na okolních nemovitostech.                                                                               

11. GoFlex z.s (provozovatel MSH), , nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.                                                                                 

 II. Provozní režim MSH                                                                                

1. K evidenci obsazenosti slouží on-line rezervační systém a plánovací tabule umístěná v prostorách sportoviště. Minimální hrací doba je 60 min. Osoby, skupiny a oraganizace si mohou prostor objednat: a) on-line na www.goflex.cz, b) osobně u správce c) telefonicky +420 725345001 d) emailem info@goflex.cz                                                                              

2. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve do doby další rezervace.                                                                                        

3. Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10 minut po uplynutí začátku objednané hrací doby, může hřiště obsadit další zájemce                                                                                     

4. Pokud bude na stejnou dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, zásadně správce.                                                                                     

5. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu MSH cizímu subjektu, např. za účelem pořádání turnaje apod.                                                                                  

6. Zájemci si mohou hřiště po dohodě se správcem dlouhodobě rezervovat ve vymezených časech. Všechny dlouhodobé rezervace budou zveřejněny na plánovací tabuli v areálu a budou zaneseny do rezervačního systému.                                                                                       

7. Nelze-li ze strany objednatele dodržet rezervovaný čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději v den rezervace do 6 hodin před začátkem hrací doby. V opačném případě mu bude účtován poplatek za pronájem v plné výši.                                                                                         

8. Pokud se objednatel včas neomluví, případně nezruší rezervaci, nebude mu již hřiště více pronajímáno!                                                                                        

9. Při odchodu ze sportoviště je objednatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek                                                                                           

10. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je objednatel povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné škody vymáhána na objednateli.                                                                                   

11. Objednatel je povinen osobně nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním ostatních uživatelů v areálu.                                                                               

12. Cena pronájmu hřiště se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na info tabuli a webových stránkách MSH.                                                                                            

                                                                                             

III. Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku                                                                              

1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.                                                                                       

Do prostoru hřiště se zakazuje:                               

 kouření v celém areálu MSH                                  

 provádění jakýchkoliv úprav a zásahů na vybavení sportoviště bez souhlasu provozovatele       

 konzumace alkoholických nápojů, jiných omamných, toxických a psychotropních látek,                                 

 vjezd na motocyklu auta či jéného motorového vozidla.                                           

 vstupovat podnapilým osobám.                                          

 vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu.                                 

 odhazování odpadků.                               

2. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny správci areálu, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě                                                                                    

3. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak omezovat nebo obtěžovat ostatní uživatele. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním nijak poškozovat žádnou z částí a vybavení sportoviště .                                                                                 

4. Každý je odpovědný za své chování a je povinen nahradit škodu na sportovišti způsobenou svým chováním byť i z nedbalosti.                                                                                      

Tento provozní řád MSH schválil GoFlex z.s  dne 14. 5. 2018 s účinností od 14. 5. 2018.                                                                                 

                               Kurečka Antonín GoFlex z.s